Pančevo

Park prirode Ponjavica Srbija, Pančevo


Park prirode Ponjavica je zaštićeno prirodno dobro na teritoriji opštine Pančevo, između Omoljice i Banatskog Brestovca, na levoj obali donjeg toka reke Dunav. U Srbiji je zakonskim propisima kategorisano kao park prirode. Razvrstan je u III kategoriju prirodnih dobara. Prirodno dobro je pod zaštitom države od 1995. godine Odlukom o zaštiti Parka prirode "Ponjavica" . Vlada Republike Srbije je poverila upravljanje Parkom prirode javnom preduzeću Tamiš - Dunav iz Pančeva.

Postupak zaštite pokrenut je od strane Pokrajinskog Zavoda za zaštitu prirode koji je 1991. godine doneo Rešenje o prethodnoj zaštiti prirodnog dobra "Ponjavica", dok je Zavod za zaštitu prirode Srbije 1994. godine objavio eleborat "Predlog za zaštitu prirodnog dobra Ponjavica kao park prirode" kojim je ovo dobro kategorisalo u III kategoriju kao značajno prirodno dobro, na osnovu čega je Skupština Opštine Pančevo 1995. godine donela "Odluku o zaštiti parka prirode Ponjavica" i ustanovljen je II stepen zaštite. Počevši od 2002. godine staraoc nad Parkom prirode "Ponjavica" je DVP "Tamiš-Dunav" iz Pančeva koji je zadužen za revitalizaciju, sanaciju, restauraciju i predlog dalje zaštite Parka. 

Park prirode Ponjavica se nalazi u južnom Banatu i teritorijalno pripada Autonomnoj pokrajini Vojvodini - Gradu Pančevu. Klima je uemerno kontinentalna sa dugim i toplim letima, blagim zimama i kratkim prolećima. Od vetrova je najzastupljenija Košava koja može da duva na području Parka i do tri nedelje sa olujnim naletima. Tokom zimskih perioda severni i severoistočni vetrovi donose dugotrajne kiše a leti iznenadne pljuskove. Teritorija opštine Pančevo se smatra jednom od najtoplijih područja Vojvodine sa prosečnom godišnjom temperaturom od 12 stepeni Celzijusa i sa više od sto sunčanih dana tokom godine, što je izuzetno pogodno za poljoprivredu i turizam.

Ambijentalnu odliku "Ponjavice" karakteriše jedinstvenost stalne vodene površine i kontrast strme leve i niske desne obale koje omeđuje korito reke sa mozaičnim rasporedom biljnih zajednica vodenog, barsko-močvarnog i šumskog tipa vegetacije. Poseban kvalitet ovom tipu ekosistema daje prostorna smena šumskog zelenila, žbunastih drveća i grmlja, stabala voćkarica, kao i neposredna blizina dva naselja i postojeće vikend zone. Ova raznovrsnost predstavlja potencijal za razvoj turističke ponude, posebno sa rekreativnog i edukativno-ekološkog aspekta. 

Park prirode "Ponjavica" se odlikuje kontrastom obala u orografskom smislu između strme leve i niske desne obale, koje omeđuju korito Ponjavice. U geološkom pogledu radi se o višim položajima i odsecima lesne terase Banata, odnosno zaravnjenim terenima aluvijalne ravni Dunava.

Dužina toka Ponjavice u okviru parka prirode Ponjavice je 7.2 km, a pod zaštitom je ukupno 10 km toka. Površina zaštićenog dobra iznosi oko 134 hektara, .

Prema istraživanjima kvaliteta životne sredine sprovedenim 2007. godine, kvalitet vode u reci odstupa od II klase boniteta zbog prisustva povećane količine amonijaka i organskih materija čime je situacija pogoršana u odnosu na period proglašenja zaštićenog prirodnog dobra.

Vodu Ponjavice karakteriše heterogeni sastav fitoplanktonske zajednice. Prisutne su sve glavne sistematske grupe. Po broju taksona dominantan položaj pripada zelenim algama.

Od zoonplanktona dominiraju predstavnici Rotatoria. Zoobentos je raznovrsniji i dominiraju Chironomidae. Bentofauna je jako siromašna zbog prisustva teških metala. U vodama su konstatovani i fragmenti asocijacije Myriophyllo-Pontametum. Močvarni sistem predstavljen je zajednicom tršćaka i visokih šaševa. Šumskoj vegetaciji pripadaju degradirane zajednice bele vrbe, topole i dr. Zabeleženo je oko 100 biljnih vrsta.

Reka Ponjavica pripada Crnomorskom slivu i u njoj živi 20 vrsta riba koje pripadaju familijama Esocidae, Cyprinidae i dr.

Tekst preuzet sa sajta: wikipedia

Država:
Grad:


Putovanja.info
Iskustva i utisci turista sa putovanja.

Putovanja.info

Putujsigurno.rs
Iskustva putnika sa turističkim agencijama

Iskustva putnika sa turističkim agencijama